01

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Επικοινωνία

Επικοινωνούμε μαζί σας στην μητρική σας γλώσσα.

Επαγγελματισμός

Η Corinth Capital δεσμεύεται να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να ενεργεί για το συμφέρον σας.

Τοπική Υποστήριξη

Είμαστε εδώ για εσάς! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

02

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η Corinth Capital ΜΕΠΕ είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, με αριθμό εγγραφής 145104301000 και είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Goldenburg Group Limited.

Η Goldenburg Group Limited ("Goldenburg") διαθέτει άδεια και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας 242/14. Η Goldenburg έχει άδεια να προσφέρει τα ακόλουθα:

Επενδυτικές Υπηρεσίες

Παραλαβή και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα

Εκτέλεση Παραγγελιών εκ μέρους των Πελατών

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Επενδυτική συμβουλή

Επικουρικές Υπηρεσίες

Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση μετρητών/εξασφαλίσεων

Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Έρευνα επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Κινητές αξίες

Mέσα χρηματαγοράς

Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κινητές αξίες, νομίσματα , επιτόκια ή αποδόσεις, ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με μετρητά

Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός από τα μέρη (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος τερματισμού)

Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να εκκαθαριστούν με φυσικό τρόπο εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στο σημείο 6 του Μέρους III και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχοντας υπόψη αν, μεταξύ άλλων, τα μέσα αυτά εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων

Παράγωγα μέσα για την μεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου

Χρηματοοικονομικά συμβόλαια επί των διαφορών

Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός τα μέρη (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λήξη), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχοντας υπόψη το κατά πόσον, μεταξύ άλλων, κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

03

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Goldenburg προσφέρει μια πλατφόρμα πολλαπλών εργασιών, η οποία θεωρείται ότι είναι από τις καλύτερες πλατφόρμες στις αγορές.

04

ΑΔΕΙΑ

Η εταιρεία Corinth Capital είναι εγγεγραμμένη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ("HCMC"), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην Ελλάδα. Η άδεια της HCMC βρίσκεται εδώ.

The license of Goldenburg Group Ltd from CySEC can be found here.